YASHIO Model Exhibition 2018 # Part : 3

Yashio-Model2018_006

YASHIO Plastic Model Exhibition 2018

พามาดูงาน Modeling Meeting ของงานที่ใช้ชื่อว่า Yashio “GUNPLA MODELERS” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นงานครั้งที่ 9 แล้วของกลุ่มงานนี้ มาดูภาพโมเดลในงานกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 7 October 2018

สถานที่จัดงาน : Yashio Philanthropy Hall A · B · C

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก Twitter : #八潮模型展示会

Yashio-Model2018_130

Yashio-Model2018_145

Yashio-Model2018_125

Yashio-Model2018_101

Yashio-Model2018_102

Yashio-Model2018_103

Yashio-Model2018_104

Yashio-Model2018_105

Yashio-Model2018_106

Yashio-Model2018_107

Yashio-Model2018_108

Yashio-Model2018_109

Yashio-Model2018_110

Yashio-Model2018_111

Yashio-Model2018_112

Yashio-Model2018_113

Yashio-Model2018_114

Yashio-Model2018_115

Yashio-Model2018_116

Yashio-Model2018_117

Yashio-Model2018_118

Yashio-Model2018_119

Yashio-Model2018_120

Yashio-Model2018_121

Yashio-Model2018_122

Yashio-Model2018_123

Yashio-Model2018_124

Yashio-Model2018_126

Yashio-Model2018_127

Yashio-Model2018_128

Yashio-Model2018_129

Yashio-Model2018_131

Yashio-Model2018_132

Yashio-Model2018_133

Yashio-Model2018_134

Yashio-Model2018_135

Yashio-Model2018_136

Yashio-Model2018_137

Yashio-Model2018_138

Yashio-Model2018_139

Yashio-Model2018_140

Yashio-Model2018_141

Yashio-Model2018_142

Yashio-Model2018_143

Yashio-Model2018_144

Yashio-Model2018_146

Yashio-Model2018_147

Yashio-Model2018_148

Yashio-Model2018_149

Yashio-Model2018_150


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...