YASHIO Model Exhibition 2018 # Part : 2

Yashio-Model2018_006

YASHIO Plastic Model Exhibition 2018

พามาดูงาน Modeling Meeting ของงานที่ใช้ชื่อว่า Yashio “GUNPLA MODELERS” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นงานครั้งที่ 9 แล้วของกลุ่มงานนี้ มาดูภาพโมเดลในงานกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 7 October 2018

สถานที่จัดงาน : Yashio Philanthropy Hall A · B · C

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก Twitter : #八潮模型展示会

Yashio-Model2018_079

Yashio-Model2018_078

Yashio-Model2018_052

Yashio-Model2018_051

Yashio-Model2018_053

Yashio-Model2018_054

Yashio-Model2018_055

Yashio-Model2018_056

Yashio-Model2018_057

Yashio-Model2018_058

Yashio-Model2018_059

Yashio-Model2018_060

Yashio-Model2018_061

Yashio-Model2018_062

Yashio-Model2018_063

Yashio-Model2018_064

Yashio-Model2018_065

Yashio-Model2018_066

Yashio-Model2018_067

Yashio-Model2018_068

Yashio-Model2018_069

Yashio-Model2018_070

Yashio-Model2018_071

Yashio-Model2018_072

Yashio-Model2018_073

Yashio-Model2018_074

Yashio-Model2018_075

Yashio-Model2018_076

Yashio-Model2018_077

Yashio-Model2018_080

Yashio-Model2018_081

Yashio-Model2018_082

Yashio-Model2018_083

Yashio-Model2018_084

Yashio-Model2018_085

Yashio-Model2018_086

Yashio-Model2018_087

Yashio-Model2018_088

Yashio-Model2018_089

Yashio-Model2018_090

Yashio-Model2018_091

Yashio-Model2018_092

Yashio-Model2018_093

Yashio-Model2018_094

Yashio-Model2018_095

Yashio-Model2018_096

Yashio-Model2018_097

Yashio-Model2018_098

Yashio-Model2018_099

Yashio-Model2018_100


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...