NEWGEN Craftmanship Challenge 2017 # Part : 4

Newgen-2017-192

NEWGEN Craftmanship Challenge 2017

วันนี้จะพาไปดูงานประกวดโมเดลในงาน NEWGEN Craftmanship Challenge 2017 ได้รับการสนับสนุนการประกวดครั้งนี้จากร้าน NEWGEN ซึ่งในงานนี้มีโมเดลที่ส่งเข้าประกวดจะแบ่งออกเป็นในส่วน Open Plastic , Open Resin และ Open Ma.K เดียวเรามาดูผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้กันครับ

ในส่วนของ Part : 4 จะนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดในส่วนของ Open Plastic และการประกาศผลงาน

งานจัดขึ้นวันที่ : 13 May 2017

สถานที่จัดงาน : บริเวณร้าน NEWGEN ส่วน Metro Nine สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9

ค่าเข้างาน : Free ไม่มีค่าใช้จ่าย

Facebook หลักของงาน : ms-newgen

+ Open Plastic

Newgen-2017-135

Newgen-2017-131

Newgen-2017-132

Newgen-2017-133

Newgen-2017-134

Newgen-2017-136

Newgen-2017-137

Newgen-2017-138

Newgen-2017-139

Newgen-2017-140

Newgen-2017-143

Newgen-2017-144

Newgen-2017-145

Newgen-2017-129

Newgen-2017-130

Newgen-2017-146

Newgen-2017-147

Newgen-2017-148

Newgen-2017-149

Newgen-2017-150

Newgen-2017-151

Newgen-2017-152

Newgen-2017-153

Newgen-2017-154

Newgen-2017-155

Newgen-2017-156

Newgen-2017-157

Newgen-2017-158

Newgen-2017-159

Newgen-2017-160

Newgen-2017-161

Newgen-2017-162

Newgen-2017-163

Newgen-2017-164

Newgen-2017-165

Newgen-2017-168

Newgen-2017-166

Newgen-2017-167

Newgen-2017-169

Newgen-2017-170

Newgen-2017-171

Newgen-2017-172

Newgen-2017-173

Newgen-2017-174

Newgen-2017-175

Newgen-2017-176

Newgen-2017-177

Newgen-2017-178

Newgen-2017-179

Newgen-2017-180

Newgen-2017-181

Newgen-2017-182

Newgen-2017-183

Newgen-2017-184

Newgen-2017-185

Newgen-2017-186

Newgen-2017-187

Newgen-2017-188

Newgen-2017-189

Newgen-2017-190

Newgen-2017-191


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...