NEWGEN Craftmanship Challenge 2017 # Part : 3

Newgen-2017-239

NEWGEN Craftmanship Challenge 2017

วันนี้จะพาไปดูงานประกวดโมเดลในงาน NEWGEN Craftmanship Challenge 2017 ได้รับการสนับสนุนการประกวดครั้งนี้จากร้าน NEWGEN ซึ่งในงานนี้มีโมเดลที่ส่งเข้าประกวดจะแบ่งออกเป็นในส่วน Open Plastic , Open Resin และ Open Ma.K เดียวเรามาดูผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้กันครับ

ในส่วนของ Part : 3 จะนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดในส่วนของ Open Plastic

งานจัดขึ้นวันที่ : 13 May 2017

สถานที่จัดงาน : บริเวณร้าน NEWGEN ส่วน Metro Nine สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9

ค่าเข้างาน : Free ไม่มีค่าใช้จ่าย

Facebook หลักของงาน : ms-newgen

+ Open Plastic

Newgen-2017-141

Newgen-2017-142

Newgen-2017-068

Newgen-2017-069

Newgen-2017-070

Newgen-2017-071

Newgen-2017-072

Newgen-2017-073

Newgen-2017-074

Newgen-2017-075

Newgen-2017-076

Newgen-2017-077

Newgen-2017-078

Newgen-2017-079

Newgen-2017-080

Newgen-2017-081

Newgen-2017-082

Newgen-2017-083

Newgen-2017-084

Newgen-2017-085

Newgen-2017-086

Newgen-2017-087

Newgen-2017-088

Newgen-2017-089

Newgen-2017-090

Newgen-2017-091

Newgen-2017-092

Newgen-2017-093

Newgen-2017-094

Newgen-2017-095

Newgen-2017-096

Newgen-2017-097

Newgen-2017-098

Newgen-2017-099

Newgen-2017-100

Newgen-2017-101

Newgen-2017-102

Newgen-2017-103

Newgen-2017-104

Newgen-2017-105

Newgen-2017-106

Newgen-2017-107

Newgen-2017-108

Newgen-2017-109

Newgen-2017-110

Newgen-2017-111

Newgen-2017-112

Newgen-2017-113

Newgen-2017-114

Newgen-2017-115

Newgen-2017-116

Newgen-2017-119

Newgen-2017-117

Newgen-2017-118

Newgen-2017-120

Newgen-2017-121

Newgen-2017-122

Newgen-2017-123

Newgen-2017-124

Newgen-2017-125

Newgen-2017-126

Newgen-2017-127

Newgen-2017-128


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...