NEWGEN Craftmanship Challenge 2017 # Part : 2

Newgen-2017-237

NEWGEN Craftmanship Challenge 2017

วันนี้จะพาไปดูงานประกวดโมเดลในงาน NEWGEN Craftmanship Challenge 2017 ได้รับการสนับสนุนการประกวดครั้งนี้จากร้าน NEWGEN ซึ่งในงานนี้มีโมเดลที่ส่งเข้าประกวดจะแบ่งออกเป็นในส่วน Open Plastic , Open Resin และ Open Ma.K เดียวเรามาดูผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้กันครับ

ในส่วนของ Part : 2 จะนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดในส่วนของ Open Ma.K

งานจัดขึ้นวันที่ : 13 May 2017

สถานที่จัดงาน : บริเวณร้าน NEWGEN ส่วน Metro Nine สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9

ค่าเข้างาน : Free ไม่มีค่าใช้จ่าย

Facebook หลักของงาน : ms-newgen

+ Open Ma.K

Newgen-2017-053

Newgen-2017-054

Newgen-2017-055

Newgen-2017-056

Newgen-2017-057

Newgen-2017-059

Newgen-2017-060

Newgen-2017-061

Newgen-2017-062

Newgen-2017-193

Newgen-2017-194

Newgen-2017-195

Newgen-2017-196

Newgen-2017-197

Newgen-2017-198

Newgen-2017-199

Newgen-2017-200

Newgen-2017-201

Newgen-2017-202

Newgen-2017-203

Newgen-2017-204

Newgen-2017-205

Newgen-2017-206

Newgen-2017-207

Newgen-2017-208

Newgen-2017-209

Newgen-2017-210

Newgen-2017-211

Newgen-2017-212

Newgen-2017-213

Newgen-2017-214

Newgen-2017-215

Newgen-2017-216

Newgen-2017-217

Newgen-2017-218

Newgen-2017-219

Newgen-2017-221

Newgen-2017-222

Newgen-2017-223

Newgen-2017-224

Newgen-2017-225

Newgen-2017-226

Newgen-2017-227

Newgen-2017-231

Newgen-2017-228

Newgen-2017-229

Newgen-2017-230

Newgen-2017-232

Newgen-2017-233

Newgen-2017-234

Newgen-2017-235

Newgen-2017-236

Newgen-2017-063

Newgen-2017-064

Newgen-2017-065

Newgen-2017-066


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...