YASHIO Model Exhibition 2016 # Part : 2

Yashio-Model-EX-2016-_83

YASHIO Plastic Model Exhibition 2016

พามาดูงาน Modeling Meeting ของงานที่ใช้ชื่อว่า Yashio “GUNPLA MODELERS” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นงานครั้งที่ 7 แล้วของกลุ่มงานนี้ มาดูภาพโมเดลในงานกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 9 October 2016

สถานที่จัดงาน : Yashio Philanthropy Hall A · B · C

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก : http://ypuratenji.webnode.jp

Yashio-Model-EX-2016-_43

Yashio-Model-EX-2016-_42

Yashio-Model-EX-2016-_44

Yashio-Model-EX-2016-_45

Yashio-Model-EX-2016-_46

Yashio-Model-EX-2016-_47

Yashio-Model-EX-2016-_48

Yashio-Model-EX-2016-_49

Yashio-Model-EX-2016-_50

Yashio-Model-EX-2016-_51

Yashio-Model-EX-2016-_52

Yashio-Model-EX-2016-_53

Yashio-Model-EX-2016-_54

Yashio-Model-EX-2016-_55

Yashio-Model-EX-2016-_56

Yashio-Model-EX-2016-_57

Yashio-Model-EX-2016-_58

Yashio-Model-EX-2016-_59

Yashio-Model-EX-2016-_60

Yashio-Model-EX-2016-_61

Yashio-Model-EX-2016-_62

Yashio-Model-EX-2016-_63

Yashio-Model-EX-2016-_64

Yashio-Model-EX-2016-_65

Yashio-Model-EX-2016-_66

Yashio-Model-EX-2016-_67

Yashio-Model-EX-2016-_68

Yashio-Model-EX-2016-_69

Yashio-Model-EX-2016-_70

Yashio-Model-EX-2016-_71

Yashio-Model-EX-2016-_72

Yashio-Model-EX-2016-_73

Yashio-Model-EX-2016-_74

Yashio-Model-EX-2016-_75

Yashio-Model-EX-2016-_76

Yashio-Model-EX-2016-_77

Yashio-Model-EX-2016-_78

Yashio-Model-EX-2016-_79

Yashio-Model-EX-2016-_80

Yashio-Model-EX-2016-_81

Yashio-Model-EX-2016-_82


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...